Euro Sand Ryolit AB

Kärnverksamheten för bolaget är krossning och sortering av berg samt försäljning av specialstensprodukter med krav på mycket goda egenskaper. All produktion sker i den egna bergtäkten belägen i Dalsland vid Tösse i Åmåls kommun. Bergarten i täkten är Ryolit som är en finkristallisk vulkanisk bergart med mycket goda hållfasthetsegenskaper, som bland annat används som ballast i asfalt med krav på hög nötningshållfasthet och god vidhäftning. Stenen är också speciellt lämplig ur miljösynpunkt, på grund av sin låga andel kvarts och emission av PM10-damm bland annat vid dubbdäcksanvändning.

Makadam för byggnation av järnvägar är en annan produkt som kräver hög kvalitet på stenmaterialet. Makadamen från täkten är av en mycket hög hållfasthet och är aktuell till järnvägar för höghastighetståg. Täktens närhet till Åmåls Hamn med en lastkapacitet på 4 000 dwt innebär låga transportkostnader vid leveranser till hamnar i Sverige och övriga norra Europa. Tillgången till lastningsmöjlighet vid Åmåls järnvägsstation är ett effektivt alternativ till biltransporter, speciellt avseende material till järnvägsbyggnation. "Undersökningar gjorda på VTI tyder på att såväl valet av däck som valet av beläggnings- och sandkvalitet har stor betydelse för hur mycket inandningsbart damm som bildas vid slitage".

Källa: www.vti.se/4562.epibrw

Tystare Asfalt

En tumregel är att ju större stenstorlek i en asfaltsmassa desto bättre nötningsegenskaper, men också högre buller från transporter på asfalten. Med den höga kvalitén som Tösseryoliten™ har är det möjligt att lägga asfalt med mindre stenstorlek än vad som är vanligt utan att livslängden förkortas. Det innebär i sin tur att ljudemissionen, vid trafik på denna asfalt, blir tydligt lägre.
Bolaget har tillsammans med aktörer på den svenska marknaden utvecklat en teknik att med sitt högkvalitativa krossmaterial, Tösseryolit™ 0-8 mm, i kombination med ett specialbitumen, Nynäs Endura F1, skapa en asfalt som kan läggas i tunna skikt med hög hållfasthet, låg ljudnivå och låga emissioner av PM10 damm.

Till höger, bilder på en utborrad asfaltspuck efter motsvarande fem års trafikslitage.

Här är lite fakta:
Prallvärdet fås från en metod för varmblandad asfalt som mäter nötningsmotståndet efter motsvarande fem års trafiknötning, SS-EN 12697-16. Kraven från svenska vägmyndigheter är att prallvärdet inte får överstiga 25 efter fem års trafik på motorvägar och 28 för kommunala gator.
I december 2012 beställde vi, av NCCs laboratorium vid Tagene bergtäkt i Göteborg, en mätning av prallvärdet för en asfaltsblandning med Tösseryolit™ 0-8 mm, Endura F1, gummi, cement och fibrer.
Prallvärdet blev 8.

Prov gjordes därefter med Tösseryolit™ 0-8 mm och Endura F1.
Prallvärdet blev 12.

På initiativ från Åke Sandin, Trafikkontoret i Göteborg, gjordes en kontrollmätning med
Tösseryolit™ 8-11 mm, Tagene 4-8 mm, Tagene 0-2 mm och Endura F1.
Prallvärdet blev 7.

Vid en läggning av 25 mm asfalt i november 2013 provades en blandning av
Tösseryolit™ 4-8 mm, Tagene 0-2 mm och Endura F1.
Prallvärdet blev 14.

För att se hur olika bitumen påverkar slitaget användes NYPOL 73 tillsammans med Tösseryolit™ 0-8 mm vid provning 2015. Prallvärdet blev 19.Dokument

Här finner du olika dokument i pdf-format.

Beställningsformulär


Eg-intyg

Certifikat / Engelska / Tyska


större asfaltpuck